Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υλοποίηση Έργων / Αιτήσεις Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου Α', Β' και Γ' Κύκλου
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Αιτήσεις Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου Α', Β' και Γ' Κύκλου
 

Η «Αίτηση Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου», αφορά τροποποιήσεις μετά την υπογραφή της σύμβασης. «Αίτηση Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου» μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Για το λόγο αυτό, η υποβολή των όποιων αιτούμενων συμβατικών τροποποιήσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή, αφού παγιωθεί κάθε λεπτομέρεια του φυσικού / οικονομικού αντικειμένου.

Προϋποθέσεις υποβολής «Αίτησης Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου»

Για να υποβληθεί μία «Αίτηση Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου», θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:

.         διατηρούνται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της εγκεκριμένης λύσης,

.         δεν αναιρείται κανένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας (επιχείρησης, φυσικού και οικονομικού αντικειμένου),

.         οι αλλαγές που προτείνονται είναι τουλάχιστον ισοδύναμες ή καλύτερες, κρινόμενες υπό το πρίσμα των κριτηρίων αξιολόγησης, που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική αξιολόγηση και κατάταξη της πρότασης.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή «Αίτησης Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου», που να αφορά σε:

.         αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,

.         παράταση υλοποίησης του έργου για διάστημα μεγαλύτερο του ανώτατου προβλεπόμενου από τον Οδηγό Υποβολής,

.         υπέρβαση των επιμέρους ορίων ανά κατηγορία ενέργειας ή κατηγορία δαπάνης, που  αναγράφονται στο Οδηγό Υποβολής

.         μεταβολή του Φυσικού Αντικειμένου κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην εμπίπτει σαφώς σε κάποια από τις προβλεπόμενες επιλέξιμες ενέργειες.

Διαδικασία Υποβολής «Αίτησης Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου»

Η διαδικασία υποβολής της «Αίτησης Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου» αναλύεται στα εξής βήματα:

Βήμα 1ο:       Ανάκτηση (download) της σχετικής φόρμας «Αίτηση Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου»

Βήμα 2ο:       Συμπλήρωση της Αίτησης και υπογραφή της από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης

Βήμα 3ο:       Αποστολή της Αίτησης:

.         είτε με fax (στον αριθμό 213 1300 808)

.         είτε ταχυδρομικά - ιδιοχείρως στη διεύθυνση: 
Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός, Αθήνα, Τ.Κ. 172 37

ΚΑΙ

σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση whs@ktpae.gr

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας, θα πρέπει να αναγράφεται σε ευκρινές σημείο (είτε εξωτερικά του ταχυδρομικού φακέλου είτε στην πρώτη σελίδα του fax) η ακόλουθη ένδειξη:

Αίτηση Συμβατικής Τροποποίησης για τη Δράση Wireless Hotspots

Κωδικός Σύμβασης: «c-wifi - …..»

 

 

 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/05/2005

 
 Σχετικά Αρχεία
Έντυπο Αίτησης Συμβατικής Τροποποίησης
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved