Αρχική Σελίδα / FAQ
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) 
 
 
 Ερωτήσεις σχετικές με τη συμβασιοποίηση 
Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν κατά την διαδικασία συμβασιοποίησης, ώστε να πιστοποιηθεί ότι ο χώρος εγκατάστασης του Hotspot είναι σχετικός με τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών της επιχείρησής μας?
Για την υποβολή πρότασης συνεργαστήκαμε με εταιρία συμβούλων. Η δαπάνη αυτή συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία δαπανών 8 και εγκρίθηκε. Αν δηλωθεί ως έναρξη του έργου η 01/04/2005 τότε θα είναι η εν λόγω δαπάνη επιλέξιμη?
Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμβασης για Δημοτική Επιχείρηση?
 
Αρχή Σελίδας
 
 Ερωτήσεις σχετικές με την επιλεξιμότητα φορέων 
Μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ΟΤΑ (Δήμοι - Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις, κλπ);
Μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ένα μουσείο που λειτουργεί σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός;
Μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τα υποκαταστήματα μιας εταιρείας που έχουν κοινό Α.Φ.Μ., με ξεχωριστή πρόταση το κάθε ένα;
Ατομική Επιχείρηση μετατράπηκε σε ΑΕ που έχει κλείσει μία χρήση. Η ατομική είχε κλείσει πάνω από μία χρήση μέχρι τη μετατροπή της σε ΑΕ. Είναι η ΑΕ επιλέξιμη να υποβάλει πρόταση;
 
Αρχή Σελίδας
 
 Ερωτήσεις σχετικές με την υποβολή προτάσεων 
Πως μπορώ να υποβάλω αίτηση για το πρόγραμμα Wireless Hotspots?
Ποια πρέπει να είναι τα περιεχόμενα της αποτύπωσης αναγκών χώρου (site survey);
Τα SLA των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να υποβληθούν με την πρόταση ή αφορούν το μετέπειτα στάδιο της υλοποίησης?
Στον πίνακα 4 της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης θα αναφέρουμε όλα τα προγράμματα που συμμετέχουμε από 1/1/2001 ή μόνο όσα από αυτά εμπίπτουν στον κανόνα de minimis?
Μπορεί η εταιρεία μπορεί να καλύψει η ίδια τις απαιτήσεις σε hardware - software ή υπηρεσίες (π.χ. ανάπτυξη ιστοσελίδας); Σε αυτές τις περιπτώσεις τι συμπληρώνουμε ως προμηθευτή και α/α προσφοράς στον αντίστοιχο πίνακα;
Το συνολικό κόστος μίας επένδυσης ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. Μπορεί να γραφεί το συνολικό κόστος στην αίτηση ή θα πρέπει να αφαιρεθούν τμήματα της επένδυσης έως του συνολικού ποσού των 200.000 ευρώ;
 
Αρχή Σελίδας
 
 Ερωτήσεις σχετικές με τα επιχειρηματικά μοντέλα 
Μπορεί το hot-spot να εγκατασταθεί σε γραφεία της εταιρείας για χρήση των εργαζομένων;
Μπορεί η επιχείρηση να εγκαταστήσει το hot-spot σε ιδιοκτησία άλλου, έχοντας όμως την ευθύνη λειτουργίας και την εμπορική εκμετάλλευση;
Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα, ούτε προβλέπεται να υπάρξει στο προσεχές μέλλον, ADSL σύνδεσης, μπορούμε να προβούμε σε μη μόνιμη ευρυζωνική σύνδεση;
Οι δαπάνες για την δημιουργία Επιχειρησιακής Πύλης (INTRANET) σε μία επιχείρηση είναι επιλέξιμες;
Στον οδηγό υποβολής σελ. 15, αναφέρεται: "...θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για μέγιστο αριθμό 12 ταυτόχρονων χρηστών ανά access point.". Επιτρέπεται ο σχεδιασμός να προσφέρει τη δυνατότητα περισσότερων από 12 χρηστών ή 12 είναι ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός ταυτόχρονων χρηστών?
Μπορούμε μέσα στην πρόταση να συμπεριλάβουμε εξοπλισμό, ο οποίος θα συνδέσει ασύρματα και τα δύο κτίρια των εγκαταστάσεων μας (π.χ. με τεχνολογία Laser);
 
Αρχή Σελίδας
 
 Ερωτήσεις σχετικές με το οικονομικό αντικείμενο των έργων 
Ποια είναι η επίσημη ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος από την οποία είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός hotspot;
Μπορεί μία επιχείρηση να εξόφληση μέρος του έργου με επιταγές οι οποίες να λήγουν σε χρόνο μεταγενέστερο από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου;
 
Αρχή Σελίδας
 
 
 
 
 
 
Ερωτήσεις σχετικές με τη συμβασιοποίηση 
 
Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν κατά την διαδικασία συμβασιοποίησης, ώστε να πιστοποιηθεί ότι ο χώρος εγκατάστασης του Hotspot είναι σχετικός με τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών της επιχείρησής μας?
(Ημερ/νία Ερώτησης: 28/03/2005)
 

Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει επαρκή τεκμηρίωση ότι ο χώρος είναι σχετικός με τη λειτουργία ή/και την παροχή υπηρεσιών της (π.χ. τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια συμβόλαια θεωρημένα από Δ.Ο.Υ., κλπ). Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, μπορεί να θεωρηθεί επαρκής και η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, αλλά ΜΟΝΟ σε περίπτωση κατά την οποία η συγκεκριμένη απαίτηση καλύπτεται από άλλο δικαιολογητικό που θα προσκομίσει η επιχείρηση κατά τη διαδικασία συμβασιοποίησης (π.χ. καταστατικό στο οποίο φαίνεται η έδρα της επιχείρησης, ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ στο οποίο αναφέρεται η ξενοδοχειακή μονάδα και η διαχειρίστρια επιχείρηση, κλπ).

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3 του Οδηγού Υλοποίησης, έγκειται στην διακριτική ευχέρεια της ΚτΠ Α.Ε. να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών απαιτούμενων κατά νόμο δικαιολογητικών τα οποία να πιστοποιούν την επιλεξιμότητα/ νομιμότητα λειτουργίας της επιχείρησης.
(Ημερ/νία Απάντησης: 28/03/2005)
 
Για την υποβολή πρότασης συνεργαστήκαμε με εταιρία συμβούλων. Η δαπάνη αυτή συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία δαπανών 8 και εγκρίθηκε. Αν δηλωθεί ως έναρξη του έργου η 01/04/2005 τότε θα είναι η εν λόγω δαπάνη επιλέξιμη?
(Ημερ/νία Ερώτησης: 28/03/2005)
 

Όπως αναφέρεται στον Οδηγό Υποβολής της Δράσης (παράγραφος 7, σελ. 13 και σελ. 22), οι δαπάνες που αφορούν στη σύνταξη της πρότασης και στην κατάρτιση του φακέλου υπαγωγής στη Δράση «Wireless Hotspots» είναι επιλέξιμες εάν έχουν υλοποιηθεί μετά την προκήρυξη της Δράσης και πριν τη λήξη του έργου. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 του Οδηγού Υποβολής η 1η Φάση Υλοποίησης, διάρκειας 6 μηνών αφορά στη δημιουργία του / των hotspots, δηλαδή στην υλοποίηση του έργου που αναφέρεται στην πρόταση υπαγωγής στη Δράση «Wireless Hotspots».

Με βάση τα παραπάνω, και δεδομένου ότι, σύμφωνα με όσα αναφέρετε:

.        η σύνταξη της πρότασης και η αντίστοιχη τιμολόγηση αυτής υλοποιήθηκαν μετά την προκήρυξη της Δράσης,

.        η εν λόγω τιμολόγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο στη σύνταξη της πρότασης και στην κατάρτιση του φακέλου υπαγωγής και όχι σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου,

η συγκεκριμένη δαπάνη μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη, παρόλο που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης του έργου, με την προϋπόθεση βέβαια, ότι καλύπτονται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του Οδηγού Υλοποίησης (και ειδικότερα τα στοιχεία τεκμηρίωσης της παραγράφου 3, σελ. 11-15).

(Ημερ/νία Απάντησης: 28/03/2005)
 
Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμβασης για Δημοτική Επιχείρηση?
(Ημερ/νία Ερώτησης: 28/03/2005)
 

Σε περίπτωση κατά την οποία η Δημοτική Επιχείρηση δεν έχει νομική μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., θα πρέπει να προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών που την αφορούν και αναφέρονται στον Οδηγό Υλοποίησης και στον κατάλογο απαιτούμενων δικαιολογητικών που έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Δράσης (http://www.w-hotspots.gr/New.asp?ID=38&CategoryID=24), όπως εξειδικεύονται στην περίπτωσή της. Επισημαίνεται ότι:

Α. όπως αναφέρεται στον Οδηγό Υλοποίησης (παράγραφος 1.3, σελ. 4-6), έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΚτΠ Α.Ε. να ζητήσει από τις επιχειρήσεις να υποβάλουν συμπληρωματικά οποιαδήποτε απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά πιστοποιούν την επιλεξιμότητα/ νομιμότητα λειτουργίας της επιχείρησης

Β. η επιχείρηση θα πρέπει να μεριμνήσει για την άμεση αποστολή του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, ώστε ακόμη και σε περίπτωση που απαιτηθεί η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, αυτή να μην εμποδίσει την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμβασιοποίησης.
(Ημερ/νία Απάντησης: 28/03/2005)
 
Αρχή Σελίδας
 
Ερωτήσεις σχετικές με την επιλεξιμότητα φορέων 
 
Μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ΟΤΑ (Δήμοι - Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις, κλπ);
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι φορείς ιδιωτικού χαρακτήρα, για τους οποίους συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3, σελ. 8 – 9, του Οδηγού Υποβολής. Δεδομένου ότι οι ΟΤΑ δεν αποτελούν φορείς ιδιωτικού χαρακτήρα, δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Αντίθετα στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν Δημοτικές ή Νομαρχιακές Επιχειρήσεις με την προϋπόθεση βέβαια ότι καλύπτουν τις ως προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του Οδηγού Υποβολής.
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ένα μουσείο που λειτουργεί σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός;
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Όπως αναφέρεται στον Οδηγό Υποβολής, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Σε περίπτωση που το μουσείο είναι ΝΠΙΔ που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορεί να συμμετάσχει, με την προϋπόθεση βέβαια, ότι συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3, σελ. 8 – 9, του Οδηγού Υποβολής. Το γεγονός ότι το μουσείο λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός δεν αποτελεί παράγοντα αποκλεισμού από το Πρόγραμμα.
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τα υποκαταστήματα μιας εταιρείας που έχουν κοινό Α.Φ.Μ., με ξεχωριστή πρόταση το κάθε ένα;
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Κάθε επιχείρηση (ξεχωριστό ΑΦΜ) μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση.
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Ατομική Επιχείρηση μετατράπηκε σε ΑΕ που έχει κλείσει μία χρήση. Η ατομική είχε κλείσει πάνω από μία χρήση μέχρι τη μετατροπή της σε ΑΕ. Είναι η ΑΕ επιλέξιμη να υποβάλει πρόταση;
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Εφόσον: α) η ανώνυμη εταιρία αποτελεί μετατροπή ή συνέχεια της ατομικής επιχείρησης και β) οι δύο εταιρίες έχουν κλείσει σωρευτικά δύο διαχειριστικές χρήσεις, η ανώνυμη εταιρία είναι επιλέξιμη για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, φυσικά με την επιφύλαξη κάλυψης και των υπολοίπων κριτηρίων επιλεξιμότητας της παραγράφου 3 του Οδηγού Υποβολής. Η επιλεξιμότητα θα διαπιστωθεί κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, με βάση τα προβλεπόμενα Δικαιολογητικά Υποβολής που θα πρέπει να κατατεθούν για την τελευταία και προτελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση της επιχείρησης (δηλ. της μίας ολοκληρωμένης χρήσης της Α.Ε. και της τελευταίας ολοκληρωμένης χρήσης της ατομικής επιχείρησης). Σημειώνεται ότι για όσες προτάσεις εγκριθούν, η συνέχεια της επιχείρησης θα ελεγχθεί επίσης και κατά τη διαδικασία συμβασιοποίησης με την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών (π.χ. καταστατικό, βεβαίωση έναρξης από Δ.Ο.Υ., κλπ).
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Αρχή Σελίδας
 
Ερωτήσεις σχετικές με την υποβολή προτάσεων 
 
Πως μπορώ να υποβάλω αίτηση για το πρόγραμμα Wireless Hotspots?
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 

Για την υποβολή της πρότασής σας, θα πρέπει να συνδεθείτε με τον δικτυακό χώρο του Προγράμματος (http://www.w-hotspots.gr) και ειδικότερα με τη σελίδα «Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης» στο τμήμα: «Επίσημοι Οδηγοί Έντυπα» (http://www.w-hotspots.gr/New.asp?ID=27&CategoryID=2)  και να ανακτήσετε (download) την Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης και τις αναλυτικές Οδηγίες Χρήσης της εν λόγω Φόρμας.

Αφού ολοκληρώσετε την ορθή συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης (ελέγχοντάς τη μέσω των λειτουργιών «Έλεγχος Ορθότητας» και «Έλεγχος Δαπανών» της Φόρμας), θα είστε σε θέση να εξάγετε τα δεδομένα της πρότασης σε ένα νέο αρχείο τύπου .xml (πατώντας την εντολή «Εξαγωγή Δεδομένων»). Στη συνέχεια θα πρέπει να συνδεθείτε πάλι με τον δικτυακό χώρο του Προγράμματος και ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που δίνονται σε κάθε βήμα της διαδικασίας, να αποστείλετε (upload) το αρχείο .xml. Μετά την αποστολή του αρχείου .xml μπορείτε να στείλετε και τα συνοδευτικά αρχεία της πρότασης (site survey και προσφορές προμηθευτών). Η διαδικασία υποβολής προτάσεων περιγράφεται και στον Οδηγό Υποβολής του Προγράμματος (βλ. παρ. 8, σελ . 23).
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Ποια πρέπει να είναι τα περιεχόμενα της αποτύπωσης αναγκών χώρου (site survey);
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 

H αποτύπωση αναγκών χώρου θα οδηγήσει στον προσδιορισμό του κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. αποτύπωση καλυπτόμενου χώρου, είδος και ποσότητα συσκευών ασύρματης πρόσβασης, θέσεις εγκατάστασης, κτλ.) και στην αιτιολόγηση της αναγκαιότητάς του σε σχέση με την καλή λειτουργία της προτεινόμενης λύσης.

Η Μελέτη Αποτύπωσης Αναγκών Χώρου (Site Survey) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τους δυνητικούς προμηθευτές σας.
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Τα SLA των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να υποβληθούν με την πρόταση ή αφορούν το μετέπειτα στάδιο της υλοποίησης?
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Τα SLAs δεν πρέπει να υποβληθούν με την πρόταση. Αντίθετα, με την πρόταση θα πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές των δυνητικών προμηθευτών των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες θα πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τους όρους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, και υπέχουν θέση σχεδίων SLAs.
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Στον πίνακα 4 της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης θα αναφέρουμε όλα τα προγράμματα που συμμετέχουμε από 1/1/2001 ή μόνο όσα από αυτά εμπίπτουν στον κανόνα de minimis?
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Η εφαρμογή των περιορισμών του κανόνα de minimis, ισχύει μόνο για τα προγράμματα τα οποία εμπίπτουν στον κανόνα αυτό. Παρόλα αυτά, στον πίνακα 4 της φόρμας υποβολής θα πρέπει να αναφερθούν όλα τα Προγράμματα στα οποία συμμετείχε ή συμμετέχει η επιχείρηση από την 1/1/2001 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα «Wireless Hotspots».
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Μπορεί η εταιρεία μπορεί να καλύψει η ίδια τις απαιτήσεις σε hardware - software ή υπηρεσίες (π.χ. ανάπτυξη ιστοσελίδας); Σε αυτές τις περιπτώσεις τι συμπληρώνουμε ως προμηθευτή και α/α προσφοράς στον αντίστοιχο πίνακα;
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Η μισθοδοσία του προσωπικού δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του Προγράμματος. Για όλες τις δαπάνες θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα παραστατικά – προσφορές από τρίτους (προμηθευτές του εξοπλισμού και παρόχους των υπηρεσιών).
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Το συνολικό κόστος μίας επένδυσης ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. Μπορεί να γραφεί το συνολικό κόστος στην αίτηση ή θα πρέπει να αφαιρεθούν τμήματα της επένδυσης έως του συνολικού ποσού των 200.000 ευρώ;
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Σε περίπτωση που το κόστος του προς υλοποίηση έργου υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, το υπερβάλλον κόστος μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Προτείνουμε να αναγραφεί στην πρόταση το σύνολο των επιμέρους τμημάτων της επένδυσης, ούτως ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί πληρέστερα η λειτουργικότητα της προτεινόμενης λύσης και να επισημανθούν τα σημεία/ τμήματα του έργου που πρόκειται να υλοποιηθούν με ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των δαπανών που θα αναφέρεται στον Πίνακα 17 του Εντύπου Υποβολής, θα πρέπει να αθροίζει σε ποσό μικρότερο ή ίσο των 200.000 ευρώ, ενώ το τμήμα της επένδυσης που προκαλεί το υπερβάλλον κόστος (για το οποίο δεν ζητείται επιχορήγηση), μπορεί να δηλωθεί και αυτό στον Πίνακα 17 με μηδενικό κόστος.
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Αρχή Σελίδας
 
Ερωτήσεις σχετικές με τα επιχειρηματικά μοντέλα 
 
Μπορεί το hot-spot να εγκατασταθεί σε γραφεία της εταιρείας για χρήση των εργαζομένων;
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Σύμφωνα με τον Οδηγό Υποβολής (παρ. 2.2, σελ. 6), στο πλαίσιο του προγράμματος θα υποστηριχθεί η δημιουργία/ λειτουργία σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (Wireless Hotspots), που θα δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προσφέρουν σε χρήστες που κινούνται στο χώρο κάλυψής τους – εξωτερικούς επισκέπτες, φιλοξενούμενους αλλά και εργαζόμενους –  πρόσβαση σε δικτυακές (network) ή διαδικτυακές (Internet, Intranet, Extranet) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Συμπληρωματικά, οι υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ασύρματα δίκτυα τοπικής πρόσβασης (WLAN) αποτελώντας λύση για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Μπορεί η επιχείρηση να εγκαταστήσει το hot-spot σε ιδιοκτησία άλλου, έχοντας όμως την ευθύνη λειτουργίας και την εμπορική εκμετάλλευση;
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά των προτάσεων και τις προδιαγραφές των έργων, όπως αναφέρονται στο κεφ. 4, σελ. 10-11 του Οδηγού Υποβολής, η εγκατάσταση του/των hotspots θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε χώρους σχετικούς με τη λειτουργία ή την παροχή υπηρεσιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Συνεπώς, αν ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του/των hotspots, είναι ιδιοκτησία τρίτου, αλλά ο υποβάλλων την πρόταση κατέχει την εμπορική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου χώρου για λειτουργία ή παροχή υπηρεσιών σχετικών με την επίσημη  δραστηριότητά του (η οποία ενδέχεται να είναι η εκμετάλλευση σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης), τότε μπορεί να προβεί στην εγκατάσταση του/των hotspots στον εν λόγω χώρο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης ελέγχεται μέσω της προσκόμισης των αναγκαίων δικαιολογητικών κατά τη φάση της συμβασιοποίησης (π.χ. συμφωνητικά και όροι παραχώρησης, κλπ.). 
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα, ούτε προβλέπεται να υπάρξει στο προσεχές μέλλον, ADSL σύνδεσης, μπορούμε να προβούμε σε μη μόνιμη ευρυζωνική σύνδεση;
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Στις περιπτώσεις λιγότερο ανεπτυγμένων τηλεπικοινωνιακά περιοχών, όπου υπάρχει έλλειψη των απαραίτητων υποδομών, θα αξιολογούνται και προτάσεις μη μόνιμων ευρυζωνικών συνδέσεων, με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι προδιαγραφές για το απαιτούμενο εύρος ζώνης (bandwidth), όπως αυτές αναφέρονται στον Οδηγό Υποβολής.
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Οι δαπάνες για την δημιουργία Επιχειρησιακής Πύλης (INTRANET) σε μία επιχείρηση είναι επιλέξιμες;
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Σύμφωνα με τον Οδηγό Υποβολής (παρ. 7, κατ. δαπ. 5), στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορηγείται η δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδας που θα αφορά συγκεκριμένα την υποστήριξη της λειτουργίας του hotspot. Το περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να είναι απολύτως σχετικό με το προτεινόμενο επιχειρησιακό μοντέλο του hotspot και να έχει άμεση σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Στον οδηγό υποβολής σελ. 15, αναφέρεται: "...θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για μέγιστο αριθμό 12 ταυτόχρονων χρηστών ανά access point.". Επιτρέπεται ο σχεδιασμός να προσφέρει τη δυνατότητα περισσότερων από 12 χρηστών ή 12 είναι ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός ταυτόχρονων χρηστών?
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Κατά την υποβολή της πρότασης, θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που τίθενται στον Οδηγό Υποβολής του Προγράμματος, ήτοι ο μέγιστος αριθμός των 12 ταυτόχρονων χρηστών, στην περίπτωση που αναφέρετε. Ο «αριθμός των ταυτόχρονων χρηστών» ανά access point θα πρέπει να υπολογιστεί κατά προσέγγιση με βάση το μέσο όρο των χρηστών που εκτιμάται ότι θα είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι μέσω του συγκεκριμένου access point και θα έχουν πρόσβαση στο Internet ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία διατίθεται. Είναι λογικό ότι η συγκεκριμένη σταθερά θα υπολογιστεί προσεγγιστικά λαμβάνοντας υπόψη επιμέρους παραμέτρους, όπως τον όγκο των χρηστών σε διάφορες χρονικές στιγμές, τον αριθμό των access points, την κατανομή στο χώρο κλπ. Ο «αριθμός των ταυτόχρονων χρηστών» όσον αφορά το Internet Connection θα πρέπει να υπολογιστεί κατά προσέγγιση με βάση το μέσο όρο των χρηστών που εκτιμάται ότι θα έχουν ταυτόχρονα ενεργές συνδέσεις στο διαδίκτυο (open sessions).
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Μπορούμε μέσα στην πρόταση να συμπεριλάβουμε εξοπλισμό, ο οποίος θα συνδέσει ασύρματα και τα δύο κτίρια των εγκαταστάσεων μας (π.χ. με τεχνολογία Laser);
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Σύμφωνα με τον Οδηγό Υποβολής (παρ. 2.2, σελ. 6), στο πλαίσιο του προγράμματος υποστηρίζεται και η δημιουργία ασύρματων δικτύων τοπικής πρόσβασης (WLAN) για ενδοεταιρική χρήση (intranet), με την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί μια συμπληρωματική υπηρεσία, επιπλέον της βασικής λειτουργικότητας ενός hotspot. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε οι συσκευές ασύρματες πρόσβασης ή διασύνδεσης των τοπικών δικτύων, να είναι πλήρως συμβατές με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 300 328 του ETSI. Εξοπλισμός που βασίζεται σε τεχνολογίες ασύρματων οπτικών τηλεπικοινωνιών δεν είναι επιλέξιμος.
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Αρχή Σελίδας
 
Ερωτήσεις σχετικές με το οικονομικό αντικείμενο των έργων 
 
Ποια είναι η επίσημη ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος από την οποία είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός hotspot;
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Η επίσημη ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος είναι η 05/03/2004.
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Μπορεί μία επιχείρηση να εξόφληση μέρος του έργου με επιταγές οι οποίες να λήγουν σε χρόνο μεταγενέστερο από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου;
(Ημερ/νία Ερώτησης: 27/08/2004)
 
Το σύνολο των πληρωμών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο προγενέστερο της συμβατικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου. Σχετικά με τους επιτρεπόμενους τρόπους εξόφλησης των δαπανών (δηλ. με μετρητά, επιταγές, κλπ), αυτοί αναλύονται στην σελίδα 14 του Οδηγού Υλοποίησης.
(Ημερ/νία Απάντησης: 27/08/2004)
 
Αρχή Σελίδας
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved